НОВА ШКОЛА (система ТрейЛі) навчає дітей бути УСПІШНИМИ та ЩАСЛИВИМИ

НОВА ШКОЛА (система ТрейЛі)

навчає дітей бути УСПІШНИМИ та ЩАСЛИВИМИ

Чи може школа підготувати кожного свого учня до досягнення й постійного «втримування» ним реального життєвого УСПІХУ та ЩАСТЯ?

МОЖЕ!

Саме таку НОВУ ШКОЛУ детально зображено у книзі Г. Р. Кандибура «Школа, яка змінить світ». У цій школі класно-урочна система замінена принципово новою системою ТрейЛі (російською «Технология Розвития всестороннЕЙ ЛИчности»).

Існують певні якості, переконання, знання, уміння, навички, та поведінкові реакції, що забезпечують людині досягнення й повсякчасне «втримування» себе в «зоні» УСПІХУ та ЩАСТЯ.

НОВА ШКОЛА цілеспрямовано формує в дітях усі ці властивості на рівні, не нижчому за встановлені норми!

НОВА ШКОЛА, яка працює на основі системиТрейЛі, досягає все це за допомогою надзвичайно ефективного організаційного «механізму». Цей «механізм» містить понад 40 (сорока) інновацій, відсутніх у традиційній класно-урочній школі. Окреслимо деякі з них.

■НОВА ШКОЛА у своєму мікрорайоні (у своїй «зоні впливу») забезпечує безперервний супровід ВСІХ ДІТЕЙ, починаючи з внутрішньоутробного періоду. Для цього кожній дитині й підлітку надається весь спектр розвивальних, виховних та освітніх послуг.

■ НОВА ШКОЛА – це цілісний заклад із трьох складових: «ШКОЛИ РОЗВИТКУ» (діти –0 – 2-3 років, включаючи внутрішньоутробний період розвитку), «ШКОЛИ ВИХОВАННЯ ТА ОСВІТИ» (діти 2-3 – 8-10 років), «ШКОЛИ САМОВДОСКО-НАЛЕННЯ» (школярі 8-10 – 14-18 років). Усі три ланки школи активно й безперервно взаємодіють між собою.

«Якісні сходинки розвитку». Це певна кількість життєвих періодів, які проходить кожна дитина, починаючи з моменту її зачаття й до закінчення школи. Перехід дитини на кожну наступну «сходинку розвитку» передбачає досягнення нею певних показників (норм, критеріїв), завдяки яким особистість дитини «піднімається» на новий рівень, набуваючи нової якості. Усі ці показники діагностуються у школярів спеціально розробленими методиками і стосуються не стільки знань школяра, скільки його особистісних якостей, поведінкових реакцій, умінь, навичок.

Матриця ТрейЛі (16 клітин) – методологія визначення цілей, завдань та змісту діяльності НОВОЇ ШКОЛИ. Це принципово новий підхід у визначенні того, що давати дітям, до чого їх готувати. Матриця ТрейЛі, а також самі цілі, завдання та зміст діяльності НОВОЇ ШКОЛИ детально розглянуті у книзі.

«Щоденник успіхів» – це основний документ і водночас основний підручник кожного школяра. Свій «Щоденник успіхів» (ЩУ) має кожна «якісна сходинка розвитку». ЩУ містить детальний опис усіх норм та критеріїв, яким школяр має відповідати, щоб перейти на наступну «сходинку розвитку», а також докладні програми розвитку, виховання та освіти задля досягнення цих критеріїв. Для учнів «Школи самовдосконалення» ЩУ («Щоденник успіхів») – це детальна програма всебічного саморозвитку, самовиховання та самоосвіти. Постійна робота школяра зі своїм ЩУ включає також щоденний, щотижневий та щомісячний аналіз цієї роботи за допомогою спеціальних алгоритмів.

«Кроки» – окремі теми, частини, етапи, на які розділені програми в ЩУ.

«Катапульти» («Комплексні тематичні посібники») – це мікропідручники, що містять усі необхідні теоретичні й практичні матеріали для якісного опанування кожного «кроку».

Самооцінювання – це періодична процедура контролю свого розвитку, виховання та освіти за спеціальними методиками, що проводяться самими учнями «Школи самовдосконалення» (школярі 8-10 – 14-18 років). Учні дають собі оцінку залежно від результатів проходження ними чергового «кроку».

«КомПаС» («Комплексна психологічна служба») забезпечує безперервний та різнобічний розвиток кожної дитини (від зачаття до закінчення ним школи). На певній «сходинці розвитку» вся інформація, зібрана про школяра, передається йому самому. Відтепер він стає головним «дослідником» своєї особистості (за умов постійної допомоги з боку «КомПаСу»).

«Сферичний автопортрет особистості». Цей «портрет» створюється й постійно корегується кожним учнем «Школи самовдосконалення» за участю «КомПаСу». Школяр створює цей автопортрет за спеціальною методикою на основі інформації про нього, зібраної «КомПаСом» за допомогою його батьків, педагогів, товаришів та його самого. Цей «портрет» постійно доповнюється й уточнюється, він є важливою складовою процесу самовдосконалення кожного школяра.

Діагностика чисельних норм, критеріїв, показників, визначених у ЩУ для всіх «сходинок розвитку». Діагностика розвитку, виховання й освіти кожного школяра здійснюється практично безперервно. Таким чином, «КомПаС» працює з кожним школярем безупинно, використовуючи найрізноманітніші (спеціально передбачені) методики діагностики.

Планування й аналіз виконання плану – це обов'язкові режимні моменти кожного дня всіх школярів. Надто важливі вони для учнів «Школи самовдосконалення», для яких план є свого роду детальним індивідуальним розкладом. Планування та підбиття підсумків щодо виконання плану проходить за спеціальними алгоритмами.

■ Протягом дня кожен учень 3-ї ланки НОВОЇ ШКОЛИ («Школи самовдосконалення») бере участь у всіляких видах діяльності. Після участі в кожному виді діяльності школяр аналізує результати своєї участі в ньому за спеціальним алгоритмом.

Самоанкетування – це щоденна робота школярів із спеціальними анкетами, які їм видає «КомПаС». За допомогою цих анкет школярі в різні періоди дня контролюють і аналізують свої почуття, думки, дії, взаємини.

Постійні прояви радості й доброти є невід'ємними елементами шкільного дня кожного вихованця НОВОЇ ШКОЛИ:

─ щоденне ранкове спільне привітання школярів і педагогів з новим днем і один з одним,

─щоденні практики передачі думок-підтримки і думок-допомоги всім, хто цього потребує,

─ практики виявлення вдячності, передусім рідним та близьким,

─багаторазове дарування один одному добрих слів, думок, почуттів.

До всього цього школярів починають привчати вже у «Школі розвиту» (діти –0 – 2-3 років, включаючи внутрішньоутробний період розвитку).

■ У «Школі самовдосконалення» кожен школяр може брати участь у 14 видах діяльності (а також організовувати їх самостійно):

─ розвиток інтелекту,

─ інформаційно-підготовча діяльність,

─ внутрішньо-особистісна,

─ опікунська,

─ оздоровчо-відновлювальна,

─ інформаційно-пізнавальна (освітня),

─ дослідницька (наукова, винахідницька),

─ художньо-мистецька,

─ екскурсійно-туристична,

─ суспільно корисна праця,

─ комунікативно тренінгова,

─ комунікативно вільна,

─ фізіологічно зумовлена,

─ суб'єктнозначуща.

Система учнів-інструкторів забезпечує організацію різноманітної діяльності школярів, їхнє взаємонавчання, зокрема допомогу старших учнів молодшим.

■ Участь школяра у різних видах діяльності може здійснюватися шістьма (6) способами:

─ у групі,

─ самостійно,

─ у парі з товаришем,

─ у мікрогрупах з 3-7 дітей (рідше до 8-12 дітей),

─ індивідуально з педагогом,

─ індивідуально зі школярем-інструктором.

■ Залежно від місця проживання всі діти НОВОЇ ШКОЛИ об'єднані в «сім'ї», «товариства», «співдружності». «Сім'я» – це об'єднання 7-12 дітей різного віку, що проживають поруч. «Товариство» – це 3-5 найближчих «сімей». «Співдружність» – це 3-5 сусідніх «товариств». Ці три різновікові об'єднання мають певні функції як в умовах школи, так і в середовищі за місцем проживання. НОВА ШКОЛА зазвичай має декілька «співдружностей».

■ У «Школі самовдосконалення» перша половина дня учнів проходить як «Час самоорганізації». Школярі займаються згідно з їхніми ЩУ в умовах своїх «сімей», «товариств» і «співдружностей» за індивідуальними планами.

Друга половина дня – це «Клубний час». Школярі беруть участь у різних об'єднаннях (тимчасових або постійних). Цими об'єднаннями можуть бути: студії з різних видів мистецтв, спортивні секції, клуби, тренінгові групи, семінари, лабораторії конструкторські, лабораторії науково-дослідні, концертні або театральні групи, зокрема «Театр усіх мистецтв» і «Театр усіх наук», лекторії, «біржі», майстер-класи, виробничі майстерні, практикуми.

У «Клубний час» в 2-й половині дня проходять: ярмарки, «круглі столи», дискусії, зустрічі, екскурсії, «мозкові штурми», групові та індивідуальні консультації (не пов'язані безпосередньо з роботою над ЩУ), театральні вистави, трудові «десанти», «десанти» турботи, прес-конференції, звітні та наукові конференції, презентації проектів, виставки, концерти, творчі звіти, зустрічі з цікавими людьми тощо.

У «Клубному часі» можуть брати участь діти «Школи виховання та освіти» (діти 2-3 – 8-10 років) за наглядом старших товаришів.

■ Однією з головних особливостей НОВОЇ ШКОЛИ є різновікове (природне) дитяче середовище. Для НОВОЇ ШКОЛИ допомога й турбота старших школярів про молодших є постійною нормою життя. Учні «Школи самовдосконалення», що знаходяться на більш високих «сходинках розвитку» (старші школярі), допомагають товаришам, які перебувають на нижчих «сходинках розвитку». Старші школярі систематично беруть участь у роботі «Школи виховання та освіти» і «Школи розвитку».

■ НОВА ШКОЛА«виховує» батьків разом з їхніми дітьми і несе відповідальність перед дітьми за їхніх батьків (а не навпаки). Школа забезпечує це багатобічною і постійною взаємодією з родинами своїх вихованців.

Меблі й приміщення НОВОЇ ШКОЛИ можуть швидко й легко видозмінюватися, трансформуватися, створюючи умови для різних видів діяльності.

Регулярні тимчасові обміни між НОВИМИ ШКОЛАМИ учнями й педагогами мають певні норми і відбуваються за спеціальними графіками. Починаючи з певної «сходинки розвитку» кожен школяр, а також кожен педагог НОВОЇ ШКОЛИ протягом певної кількості днів на рік може бути гостем іншої школи. Такі обміни відіграють помітну роль у процесі самовдосконалення школярів і зростання професійної майстерності педагогів.

■ НОВА ШКОЛА працює без вихідних і без спільних для всіх учнів канікул. Відвідування школи у вихідні – прерогатива самих школярів. Тривалість і час своїх канікул кожен школяр визначає самостійно.

«Кодекс норм шкільного життя» – це детальна регламентація всього життя НОВОЇ ШКОЛИ. «Кодекс» складається із десятків «Положень» і сотень «норм», які забезпечують чіткість організації життя кожної НОВОЇ ШКОЛИ.

«Правова Дитяча Республіка» – це «Школа самовдосконалення» (третя ланка школи), яка функціонує на основі реального учнівського самоврядування та самоорганізації.

■ Універсальність педагогів – це їхня готовність успішно працювати в кожній з трьох ланок НОВОЇ ШКОЛИ, де вони і працюють періодично за окремим графіком. Універсальність педагогів полягає також у високому рівні всіх знань, умінь, навичок та якостей, якими володіють випускники НОВОЇ ШКОЛИ і які забезпечують їхню готовність до всебічного й постійного САМОВДОСКОНАЛЕННЯ.

***

Таким чином, НОВА ШКОЛА забезпечує набуття кожним своїм учнем усієї сукупності відповідних якостей, здібностей, навичок, умінь, знань, поведінкових реакцій, які ГАРАНТУЮТЬ досягнення і постійне утримання ним реального життєвого УСПІХУ і ЩАСТЯ. (Кожна з цих норм діагностується якнайточніше.)

Окреслимо деякі з цих властивостей учнів НОВОЇ ШКОЛИ.

Кожен ВИПУСКНИК НОВОЇ ШКОЛИ має дуже розвинені (не нижче спеціально встановлених норм) пізнавальні та ЗАГАЛЬНОПСИХІЧНІ процеси, якості та здібності, а саме:

♦ увагу, пам'ять, сприйняття, мислення, уяву (творчу зокрема), мовлення, волю, мотивацію, емоції;

♦ навички постійного контролю й точного сприйняття часу (формування «безупинного внутрішнього годинника») протягом усього дня;

♦ здатність швидко та якісно опановувати різні види діяльності;

♦ уміння пристосовуватися й адаптуватися до будь-яких життєвих умов та обставин;

♦ розвинені ТВОРЧЕ МИСЛЕННЯ й ТВОРЧУ УЯВУ.

Кожен ВИПУСКНИК НОВОЇ ШКОЛИ має комплекс знань, умінь, навичок та якостей, необхідних для продуктивного СПІЛКУВАННЯ та ефективної співпраці з іншими людьми в усіх сферах життєдіяльності, а саме:

♦ усі якості та навички як ЛІДЕРА-організатора, так і підлеглого-ВИКОНАВЦЯ;

♦ високий рівень соціальної активності та ініціативи;

♦ стійку налаштованість на спілкування як радість, бажання (і навіть потребу) допомагати іншим людям;

♦ готовність приймати людину такою, яка вона є;

♦ здатність ставитися до інших, як до себе самого;

♦ звичку «дарувати» людям довкола позитивні слова й думки;

♦ навички поповнення й використання «скарбнички» щасливих спогадів;

♦ навички щоденної практики позитивної візуалізації.

Висока МОРАЛЬНІСТЬ, вихованість, сформованість важливих поведінкових реакцій, життєвих цінностей та переконань, навичок етикету на рівні, не нижчому за встановлені норми, властива кожному випускникові НОВОЇ ШКОЛИ.

● ДОБРОТА, ПІКЛУВАННЯ ПРО ІНШИХ, ГОТОВНІСТЬ СЛУЖИТИ ЛЮДЯМ – особистісні якості учнів НОВОЇ ШКОЛИ, що формуються внаслідок стійкого ПОЗИТИВНОГО СТАВЛЕННЯ до себе, до інших і до навколишнього світу.

Кожен ВИПУСКНИК володіє високим рівнем САМООРГАНІЗАЦІЇ, а саме:

♦ навичками «свідомого вибору» перед будь-якою діяльністю;

♦ безперервним самоконтролем, а також аналізом та корекцією власних почуттів та емоцій упродовж кожного дня;

♦ постійною спрямованістю на втримування себе в межах позитивно-емоційного світосприйняття та позитивного самоусвідомлення, зокрема власних думок, шляхом використання різних прийомів та методів релаксації, самонавіювання, позитивного емоційно-образного моделювання, візуалізації;

♦ навичками аналізу своїх дій та вчинків (на рівні міцного умовного рефлексу);

♦ навичками систематичного аналізу своєї взаємодії з іншими людьми та з довкіллям;

♦ навичками щоденного ретельного планування кожного свого дня, тижня, місяця й року за допомогою спеціальних алгоритмів;

♦ навичками систематичного аналізу всіх своїх планів на день, тиждень, місяць та рік за допомогою спеціальних алгоритмів;

♦ навичками щоденного, щотижневого та щомісячного аналізу процесів та результатів свого саморозвитку, самовиховання, самоосвіти.

Кожен ВИПУСКНИК засвоїв комплекс знань, умінь, навичок та якостей, необхідних для свого ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ, підтримання ЗДОРОВ'Я та постійної працездатності, а саме:

постійного самоконтролю свого фізичного стану;

♦ систематичного використання різних дихальних практик;

♦ відновлення та вдосконалення своїх фізичних можливостей за допомогою спеціальних фізичних вправ, асан;

аутотренінгових, релаксаційних, медитативних практик для підтримки та відновлення свого робочого тонусу;

♦ спеціальні навички контролю та корекції своїх індивідуально дібраних норм режиму харчування тапиття;

♦ використання безпечних прийомів очищення організму;

♦ оздоровчого спілкування з природою;

♦ використання лікарських рослин та інших природних елементів та ресурсів;

♦ використання водних процедур з метою загартування;

♦ використання різних видів та прийомів самомасажу.

Кожен ВИПУСКНИК НОВОЇ ШКОЛИ володіє знаннями та вміннями, необхідними йому для повноцінного виконання в майбутньому БАТЬКІВСЬКОЇ ФУНКЦІЇ. Випускник НОВОЇ ШКОЛИ налаштований на спілкування з власними дітьми та іншими членами родини як на постійне джерело радості. Це досягається передусім завдяки систематичному піклуванню старших дітей про молодших в умовах різновікового дитячого середовища НОВОЇ ШКОЛИ, а також шляхом спеціальних психолого-педагогічних тренінгів та особливих форм співпраці школи з сім'ями своїх вихованців, яка починається з самого моменту зачаття кожної дитини.

Кожен ВИПУСКНИК НОВОЇ ШКОЛИ вміє самостійно «здобувати» ЗНАННЯ, володіє ефективними навичками ЗБОРУ, ОБРОБКИ, ЗБЕРЕЖЕННЯ й ВИКОРИСТАННЯ різної текстової, усної, відео- та аудіо інформації, а саме:

♦ навичками швидкочитання (зі швидкістю понад 1000 слів за хвилину та з якістю усвідомлення та засвоєння тексту понад 80-90%);

♦ навичками чіткого та швидкого виділення ключових слів у текстах;

♦ навичками чіткого та швидкого виділення головних та другорядних думок у текстах;

♦ умінням структурувати тексти, ділити їх на змістові, асоціативні та логічні блоки, складати до них плани різних видів;

♦ умінням «згортати» тексти у вигляді опорних схем, карт, планів, конспектів, малюнків тощо, а в подальшому послідовно «розгортати» їх;

♦ навичками швидкописання та швидкодруку,які постійно вдосконалюються;

♦ умінням давати короткі й розгорнуті визначення слів, термінів, понять;

♦ навичками швидко та якісно засвоювати нову інформацію, перетворюючи її на яскраві візуальні, звукові, нюхові, дотикові чи смакові асоціативні образи;

♦ умінням швидко й надійно «прив'язувати» нову інформацію до попередньо отриманих знань;

♦ умінням чітко розуміти усне мовлення (співрозмовника), структурувати почуту інформацію, виділяти основну думку, розрізняти нову інформацію від уже відомої, уявляти повідомлення співрозмовника у вигляді асоціативних та логічних ланцюжків;

♦ умінням помічати й розуміти інтонацію, міміку, жестикуляцію мовців;

♦ умінням фіксувати отримані в результаті розмови нові знання у вигляді конспекту (плану, схеми чи опорних слів) або у вигляді записів-узагальнень;

♦ навичками безсловесної комунікації – мімікою, жестикуляцією;

♦ навичками підготовки до усного виступу чи розмови, зокрема складання планів різних видів;

♦ навичками підготовки та проведення презентацій різних видів;

♦ умінням готувати публічні доповіді та виступати з ними перед аудиторією;

♦ навичками виразного мовлення та чіткої артикуляції, використання широкого діапазону темпоритму й сили звучання голосу, управління інтонаціями, виділення голосом ключових слів та словосполучень.

Кожен ВИПУСКНИК НОВОЇ ШКОЛИ опанував систему ЗАГАЛЬНООСВІТ-НІХ ЗНАНЬ, що забезпечують ЦІЛІСНЕ СПРИЙНЯТТЯ СВІТУ й вільну орієнтацію в сучасному суспільстві (насамперед завдяки двом основним предметам – «Всесвітній історії» та «Мовознавству»):

● «ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ» вивчається як цілісний предмет, який складається з п'яти взаємопов'язаних курсів, що доповнюють один одного:

─ «Історія науки»,

─ «Історія техніки»,

─ «Історія суспільних перетворень»,

─ «Історія мистецтв»,

─ «Історія релігій та філософій».

● В межах цих п'яти курсів вивчаються також:

─ ОСНОВИ НАУК – математика, фізики, хімія, біологія, географія тощо (в історичній послідовності засвоєння людиною цих знань, з усвідомлення їхньої взаємодії та взаємовпливу);

─ ЗНАННЯ ПРО ЛЮДИНУ – психологія, фізіологія, анатомія, антропологія, основи медицини, етика, соціологія, ергономіка тощо (дисципліни, що дають можливість учням свідомо удосконалюватися в певних напрямах);

─ «ГАЛЕРЕЯ ВИДАТНИХ ОСОБИСТОСТЕЙ» – вивчення біографій видатних представників різних сфер людської діяльності всіх часів та народів, які зробили вагомий внесок у розвиток людства;

─ «ГАЛЕРЕЯ ВИДАТНИХ ВІДКРИТТІВ»;

─ «ГАЛЕРЕЯ ВИДАТНИХ ПОДІЙ»;

─ «ГАЛЕРЕЯ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ».

● У межах «МОВОЗНАВСТВА» вивчаються «Рідна мова» та «Іноземні мови» як один цілісний предмет (на основі спеціально розробленої методики), з використанням єдиного для всіх мов підручника, що забезпечує більш якісне та швидке опанування кожною окремою мовою. Такий шлях навчання мов сприяє надзвичайно продуктивний розвиток інтелектуальних здібностей учнів.

Кожен ВИПУСКНИК НОВОЇ ШКОЛИ готовий до різнобічного та безперервного САМОВДОСКОНАЛЕННЯ. Це є головною метою НОВОЇ ШКОЛИ. Така готовність – основна умова досягнення людиною життєвого УСПІХУ та ЩАСТЯ в демократичному суспільстві.

▲НОВА ШКОЛА здійснює безперервний різнобічний супровід – вивчення, розвиток, виховання та освіту – особистості кожної дитини, що проживає в мікрорайоні («в зоні впливу») НОВОЇ ШКОЛИ, протягом усього часу її становлення, зростання, починаючи з самого моменту її зачаття й до завершення школи. Супроводжується як сама дитина, так і її батьки. Невід'ємними структурними підрозділами школи є «Центр планування сім'ї», «Центр супроводу вагітності» й «Центр розвитку немовляти», де батьки з дітьми щоденно отримують найрізноманітнішу допомогу.

Головним об'єктом вивчення кожного вихованця НОВОЇ ШКОЛИ є особистість дитини. На певному етапі школяреві особисто передається вся накопичена інформація та аналітика про його розвиток. Вивчення власної особистості стає головним завданням самого школяра (за умови різнопланової допомоги відповідних фахівців). Завдяки цьому:

● Ефективно реалізується головна мета НОВОЇ ШКОЛИ – підготовка кожного школяра до різнобічного та постійного САМОВДОСКОНАЛЕННЯ.

● Кожен школяр отримує знання про свої ІНДИВІДУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ та ЗДІБНОСТІ й оптимальні шляхи їхнього подальшого розвитку, зокрема самостійного.

● Кожен школяр цілеспрямовано готується до майбутньої ПРОФЕСІЇ:

─ Задовго до закінчення школи, за сприянням «Комплксної психологічної служби» (КомПаС), учень ЧІТКО визначає свою майбутню ПРОФЕСІЮ. При цьому враховуються його індивідуальні здібності, інтереси, нахили, особистісні якості, родинні традиції, а також береться до уваги сьогоденна потреба суспільства в тій чи іншій професії.

─ Школа, спираючись на свої організаційно-матеріальні можливості, а також на співпрацю з різними підприємствами, організаціями, закладами та окремими фахівцями в різних сферах, допомагає кожному школяреві практично підготуватися до обраної професії.

─ Школа допомагає кожному школяреві оптимально розвинути власні здібності та сформувати особистісні якості, необхідні для найкращого оволодіння ним обраною професією.

─ Школа сприяє працевлаштуванню кожного свого випускника згідно з обраною та засвоєною ним професією, зокрема й по кількох роках після закінчення школи.

▲НОВА ШКОЛА, що працює на основі системиТрейЛі, є відповідальною за кожного свого випускника ще не менше як протягом 10 (десяти) років по закінченню ним школи, надаючи йому РІЗНОБІЧНУ ДОПОМОГУ й ПІДТРИМКУ (моральну, матеріальну, організаційну, юридичну).

▲Особлива організація життя НОВОЇ ШКОЛИ, що працює на основі системиТрейЛі, створює особливі доброзичливі, дружні стосунки між усіма учнями школи, зокрема між дітьми різного віку, між дітьми й дорослими – педагогами, батьками, випускниками минулих років, запрошеними фахівцями. Такі стосунки інтенсивної співпраці та взаємного піклування об'єднують усіх учасників шкільного життя у справжнє БРАТЕРСТВО, яке є для кожного з них одним із головних «стовпів» протягом усього життя!

▲НОВА ШКОЛА є Центром дозвілля, культурного проведення часу, САМОРОЗВИТКУ всіх мешканців мікрорайону («зони впливу» школи), зокрема для її колишніх випускників.

УСЕ ПЕРЕРАХОВАНЕ НОВА ШКОЛА ГАРАНТУЄ КОЖНОМУ СВОЄМУ УЧНЕВІ!

***

Усе вище зазначене докладно представлене у книзі Г. Р. Кандибура «Школа, яка змінить світ». Прочитавши цю книгу, ви переконаєтеся, що НОВА ШКОЛА насправді може ГАРАНТУВАТИ кожному своєму вихованцеві те, що він буде УСПІШНОЮ та ЩАСЛИВОЮ людиною як у шкільні роки, так і протягом усього подальшого життя. Критерії «успішності» та «щастя» вкрай чітко визначені й точно діагностуються.

Кандибур Г. Р. Школа, яка змінить світ. – Дніпро: Журфонд, 2016.

Книга з'явиться у продажу в кінці жовтня – на початку листопада 2016 р.

Книгу можна буде замовити на нашому сайті: kandibur.info

17.10.2016 10:52
320

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...